اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امید شعاعی

امید شعاعی،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089762
اتاق : 2-318
  • 829 ارجاعات
  • 13 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کارلتون ، برق-الکترونیک

1370 ← 1374

M.Sc ، دانشگاه تهران ، برق-الکترونیک

1366 ← 1369

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق-الکترونیک

1358 ← 1366

فعالیت های علمی