اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی پور فتح

مهدی پور فتح،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084982
اتاق : 312-1
  • 742 ارجاعات
  • 16 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی