اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی پور فتح

مهدی پور فتح،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084982
اتاق : 312-1
  • پست الکترونیکی
  • 819 ارجاعات
  • 16 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، فنی وین ، مهندسی برق-میکروالکترونیک

1382 ← 1386

M.Sc ، صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1379 ← 1383

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1375 ← 1383

فعالیت های علمی