اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی پور فتح

مهدی پور فتح 

,دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 4982
اتاق : 312-1
  • 742 ارجاعات
  • 16 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , صنعتی شریف , مهندسی برق-الکترونیک

1375 ← 1383

M.Sc , صنعتی شریف , مهندسی برق-الکترونیک

1379 ← 1383

Ph.D , فنی وین , مهندسی برق-میکروالکترونیک

1382 ← 1386

فعالیت های علمی