اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی پور فتح

مهدی پور فتح

مهدی پور فتح    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4982
اتاق: 312-1
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
نانو الکترونیک محاسباتی پژوهشی 61119776 ساختمان شماره ۲ دانشکده مهندسی برق و کامپبوتر، اتاق ۰۰۸
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک مدرن 8101285 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
شبیه سازی افزاره های نیم رسانا 8101876 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه درالکترونیک 2 8101647 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه درالکترونیک 3 8101648 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
فیزیک الکترونیک 8101277 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/19(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
مباحث ویژه درالکترونیک 2 8101647 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/29(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1