اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رامتین خسروی

رامتین خسروی 

,استادیار
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر بخش
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاون آموزشی
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضویت در کمیته جذب و استخدام
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاونت آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 4918
اتاق : 2-508
  • 163 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاونت آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضویت در کمیته جذب و استخدام
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاون آموزشی
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر بخش

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی