اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رامتین خسروی

رامتین خسروی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084918
اتاق : 2-508
  • پست الکترونیکی
  • 180 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی