اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیر مسعود ربیعی

امیر مسعود ربیعی 

,استادیار
  • سالن 012 ساختمان جدید دانشکده‌ مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست سالن پروژه مخابرات
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 4156
اتاق : 2-518

پروفایل

  • سالن 012 ساختمان جدید دانشکده‌ مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست سالن پروژه مخابرات

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , صنعتی اصفهان , مهندسی برق-کنترل

1370 ← 1374

M.Sc , صنعتی اصفهان , مهندسی برق-مخابرات

1375 ← 1378

Ph.D , آلبرتا , مهندسی برق-مخابرات

1381 ← 1387

فعالیت های علمی