اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیر مسعود ربیعی

امیر مسعود ربیعی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084156
اتاق : 2-518
  • 172 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، آلبرتا ، مهندسی برق-مخابرات

1381 ← 1387

M.Sc ، صنعتی اصفهان ، مهندسی برق-مخابرات

1375 ← 1378

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی برق-کنترل

1370 ← 1374

فعالیت های علمی