اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق و الکترونیک

1349 ← 1355

فعالیت های علمی