اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حیدر رمضانی تبار

حیدر رمضانی تبار 

,مربی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 4321
اتاق : 2-607

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست کارآموزی دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه الکترونیک 3

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد , دانشگاه تهران , مهندسی برق و الکترونیک

1349 ← 1355

فعالیت های علمی