اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حیدر رمضانی تبار

حیدر رمضانی تبار

حیدر رمضانی تبار    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 4321
اتاق: 2-607
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
الکترونیک 1 آموزشی 61114224 ساختماتن قدیم،طبقه سوم
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندازه گیری الکتریکی 8101105 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/29(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 2 نتیجه