اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا 

,استاد
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه آنتن
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 4206
اتاق : 1-219

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه آنتن
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرستی آزمایشگاه آنتن
  • دانشگاه تهران , نماینده دانشکده فنی در هیات ممیزه دانشگاه

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , تهران , مهندسی برق

1357 ← 1365

M.Sc , واترلو , مهندسی برق

1366 ← 1368

Ph.D , واترلو , مهندسی برق

1368 ← 1372

فعالیت های علمی