اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084206
اتاق : 1-219

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، مهندسی برق

1357 ← 1365

M.Sc ، واترلو ، مهندسی برق

1366 ← 1368

Ph.D ، واترلو ، مهندسی برق

1368 ← 1372

فعالیت های علمی