اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

صدف صالح کلیبر

صدف صالح کلیبر

صدف صالح کلیبر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4906
اتاق: 1-402
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
امنیت شبکه 8101608 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8101144 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه در مخابرات 8101637 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/20(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8101144 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/26(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه