اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

صدف صالح کلیبر

صدف صالح کلیبر،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084340
اتاق : 2-714