اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید صفری

سعید صفری،

دانشیار
  • موسسه فناوری های نوین در صنعت خودرو - پردیس دانشکده های فنی ، سرپرست مؤسسه فناوری های نوین در صنعت خودرو
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084902
اتاق : 2-618
  • 341 ارجاعات
  • 9 h-Index
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث پیشرفته الکترونیک 2 8101331 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1396
معماری کامپیوتر 8101423 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/04/04 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
محاسبات کامپیوتری طراحی آلگوری 8101591 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
معماری کامپیوتر 8101423 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
تحمل خرابی 8101409 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
برنامه سازی موازی 8101761 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مباحث پیشرفته الکترونیک 2 8101331 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
معماری کامپیوتر 8101423 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
محاسبات کامپیوتری طراحی آلگوری 8101591 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2