اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید صفری

سعید صفری،

دانشیار
  • موسسه فناوری های نوین در صنعت خودرو - پردیس دانشکده های فنی ، سرپرست مؤسسه فناوری های نوین در صنعت خودرو
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084902
اتاق : 2-618
  • 398 ارجاعات
  • 10 h-Index

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال