اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید افشارنیا

سعید افشارنیا

سعید افشارنیا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4179
اتاق: 2-731
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجتبی ابوالفضلی تزریق هوشمند انرژی به شبکه توسط خودروی هیبرید کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
امیر اسدی پایداری گذرای واحدهای تولیدی بادی با ژنراتور DFIG در شرایط خطای شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/10
محمدرضا برادر تاثیر جبران سازی سری خط انتقال بر عملکرد رله های امپدانسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/01/28
علی اکبر بنده طرقی بهره برداری بهینه سیستم توزیع با درنظر گرفتن بازار برق و مدیریت دارائی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
مریم بهرامی پناه بررسی اثر مجموعه نیروگاه بادی وسیستم ذخیره انرژی بر پایداری سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/23
محمد حسن بهمنی استفاده از خودروهای هایبرید به عنوان منابع ارائه دهنده خدمات کنترل فرکانس کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/08
محمد پویانی بررسی و کنترل پایداری دینامیکی سیستم قدرت دارای نیروگاه بادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/17
رضا پوررمضان تنظیم هماهنگ پایدار ساز سیستم قدرت و پایدار ساز عناصر FACTS در شب�ه قدرت کارشناسی ارشد 1385
رضا پوررمضان تنظیم هماهنگ پایدارساز سیستم قدرت و پایدار ساز عناصر Facts درشبکه قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1385
آرش تعویقی بررسی و شبیه‌سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) و تأثیر آن بر بهبود کمبود ولتاژ سیستم توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/30
مینا جعفری اینانلو بهبود روش های شناسایی منبع فلش ولتاژ VOLTAGE SAG در سیستم های قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/09
بهمن جمشیدی عینی هارمونیک ها در شبکه قدرت و رفع آن با فیلتر فعال قدرت فازی کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدصادق جوادی اصطهباناتی در مدار آمدن واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن قیود امنیت در سیستم¬های قدرت مدرن کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/26
احسان حاجی زاده پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1381
کاظم حقدار بهبود کنترل فرکانس شبکه هوشمند در حضور توربین‌های بادی و خودروهای برقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/28
وحید خاتمی کنترل بار _ فرکانس در سیستم های تولید پراکنده مجهز به پیل سوختی در حالت جزیره ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
فرهاد خلیل زاده مقدم کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه مجزا از شبکه به منظور تغذیه بارهای نامتعادل و غیر خطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/13
حسین دانشی برنامه ریزی اقتصادی ورود وخروج واحدها به روش برنامه ریزی پویای فازی کارشناسی ارشد دانلود 1379
رضا دشتی فلسفه برنامه ریزی سیستمهای توزیع انرژی برق دکتری دانلود 1389/07/05
کاوه دهقان پور مشارکت بار در کنترل اولیه فرکانس در ریزشبکه ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
ابراهیم رضایی مدیریت توان در شبکه جزیره ای شده و بهبود عملکرد دینامیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/08
بهروز رضایی طراحی وساخت کنترل موقعیت مقاوم یک موتور AC کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمدرضا رضایی بررسی استفاده از SVC پیشرفته بمنظور اصلاح ضریب توان ونامتعادلی ناشی از لکوموتیو برقی کارشناسی ارشد دانلود 1380
جواد سجادی عطاآبادی تاثیر UPFC بر بهبود پایداری گذاری شبکه قدرت چندماشینه کارشناسی ارشد دانلود 1382
حمید سلیمانی بیدگلی کنترل متغیر های میکروگرید در حالت جزیره ای با استفاده از DFIG کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
احسان شیخ اویسی کنترل موقعیت موتور پله ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
یونس شکری سیاچقایی کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه تحت شرایط ولتاژ شبکه نامتعادل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
مسعود شهاب الدینی پاریزی Analysis and Design of Interline Dynamic Voltage Restorers (IDVRs) with common DC link کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
محمد صادقی راد طراحی کنترل برداری بدون سنسور موتور سنکرون رلوکتانسی بوسیله شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1382
وحید صالحی پورمهر بررسی اثر حضور نیروگاه بادی در شبکه از لحاظ پایداری و بهبود آن با استفاده از ادواتFacts کارشناسی ارشد دانلود 1385
وحید صالحی پور مهر بررسی اثر حضور نیروگاه بادی در شب�ه از لحاظ پایداری و بهبود آن با استفاده از ادوات FACTS کارشناسی ارشد 1385
ابوالفضل صالح نیا طراحی کنترل کننده بهینه برای STATCOM بر مبنای مدل میانگین مبدل های الکترونیک قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
جواد صائبی بررسی روش های تامین توان راکتیو و ارزیابی قدرت بازار راکتیو و رفع آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
محسن صدقی تاثیر حضور منابع تولید پرا�نده بر ولتاژ شب�ه توزیع کارشناسی ارشد 1385
محسن صدقی تاثیر حضور منابع تولید پراکنده بر ولتاژ شبکه توزیع دکتری دانلود 1385
افشین صمدی طراحی اینورتر چند سطحی برای کنترل کننده توان میان فاز کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/25
حسن عاصمی آهنگر بازارهای محلی توان راکتیو با استفاده از مفهوم مناطق کنترل ولتاژ کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
مهرداد عرب زاده بررسی و بهبود عملکرد ریزشبکه در حین فرایند جزیره ای شدن و پس از آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/17
محمد عظمی بررسی اثر ادوات FACTS بر نوسان اول پایداری گذرا و بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1385/08/22
سید محمد عظیمی بررسی اثر ادوات FACTS بر نوسان اول پایداری گذرا و بهبود آن کارشناسی ارشد 1385
محمد عظیمی مشارکت در کنترل ریزشبکه با هدف بهبود حالت گذرا دکتری دانلود 1395/12/18
امید علیزاده طراحی مبدل چند سطحی AC/DC مناسب برای کنترل کننده توان میان فاز کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/30
سید محسن علوی برنامه ریزی بهینه ریزشبکه هوشمند با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تولید کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/01
سلمان فتاحی مطالعه روشهای مختلف ارزشیابی و قیمت گذاری توان راکتیو و ارائه یک مناسب جدید مناسب برای بازار ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/08
پوریا فجری طراحی و شبیه‌سازی جبرانگر استاتیک سری توزیع شده (DSSC)و بررسی تأثیر آن بر عملکرد شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/30
مهدی فرقانی کنترل UPQC برای بهبود کیفیت توان در شبکه توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1383
مجید فرمد مدل سازی IPC مبتنی بر VSC جهت بهبود حالت دائم و گذرای سیستم وکاربرد آن در شبکه برق ایران دکتری دانلود 1390/08/18
علیرضا فرهنگ فر استفاده از UPFC به منظور کنترل شارش توان در شبکه قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1381
علی قدمگاهی کنترل سیستم تبدیل انرژی باد با ژنراتور مغناطیس دائم بر اساس کنترل مستقیم توان (DPC) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
علیرضا قشقاوی استراتژی قیمت دهی در بازار برق کارشناسی ارشد 1387/11/30
علیرضا قشقاوی استراتژی قیمت دهی در بازار برق کارشناسی ارشد 1387/11/30
علیرضا قشقاوی استراتژی قیمت دهی در بازار برق کارشناسی ارشد 1387/11/30
علیرضا قشقاوی استراتژی قیمت دهی در بازار برق کارشناسی ارشد 1387/11/30
علیرضا قشقاوی استراتژی قیمت دهی در بازار برق کارشناسی ارشد 1387/11/30
احسان کرمانشاهی کنترل اینورترهای موازی DGها در گذر از حالت منفصل از شبکه به حالت متصل به شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
محسن کر یمان محمد مدلسازی و شبیه سازی و جایابی CSRT در سیستم قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1383
سعید کمالی نیا تدوین سناریوی بهینه حضور تولیدات پراکنده در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته و تعیین میزان نفوذ آنها کارشناسی ارشد دانلود 1386/05/08
سلمان کهربایی بررسی اثر حضور نیروگاه بادی در شبکه از لحاظ کیفیت توان و بهبود آن با استفاده از ادوات کارشناسی ارشد دانلود 1385
سجاد گلشن نواز برنامه ریزی بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع فعال با لحاظ نمودن خودترمیمی شبکه دکتری دانلود 1394/03/30
محمد مهدی مادر شاهیان برنامه ریزی توسعه تولیدات پراکنده در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/05
حسن میار نعیمی کنترل بدون حسگر موتورسنکرون مغناطیس دایم کارشناسی ارشد دانلود 1381
احسان ماستری فراهانی کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو یر سیستم UPFC کارشناسی ارشد 1385
احسان ماستری فراهانی کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو در سیستم UPFC کارشناسی ارشد دانلود 1385
احسان ماستری فراهانی کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو یر سیستم UPFC کارشناسی ارشد 1385
احسان ماستری فراهانی کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو یر سیستم UPFC کارشناسی ارشد 1385
احسان ماستری فراهانی کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو یر سیستم UPFC کارشناسی ارشد 1385
احسان ماستری فراهانی کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو یر سیستم UPFC کارشناسی ارشد 1385
محمد مجیدی قادیکلائی تخصیص هزینه انتقال به قراردادهای دوجانبه در بازار برق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
میثم محسنی مشارکت مزارع بادی در تامین توان راکتیو کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/07
محسن محسنی نژاد طراحی کنترل کننده سریع برای بازتاب دینامیکی ولتاژ کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محمدحسن محسنی نژاد بررسـی مجمـوعـه SSSC/ESS واستفـاده ازآن در جبرانسـازی ولتـاژ شبـکه کارشناسی ارشد دانلود 1382
جعفر محمدی کنترل DFIG در شرایط افتادگی ولتاژ ناشی از خطای شبکه جهت بهبود حالتهای گذرا کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
امیر حسین محمدزاده نیاکی بهبود روش‌های تشخیص جزیره‌ای شدن در شبکه‌های قدرت دکتری دانلود 1393/06/13
احسان محمدی سیاوشی روش های تطبیقی تخمین فرکانس برای بهبود عملکرد سیستم های الکترونیک قدرت و ادوات FACTS کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/11
مهرداد مهدویان پایداری ولتاژ و کنترل توان راکتیو در یک پست توزیع با استفاده از برنامه ریزی دینامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1379
کاظم مهرابی حذف بار تطبیقی بر پایه پایداری ولتاژ و فرکانس با استفاده از اندازه گیری های ناحیه گسترده کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/04
حسین مهریاری لیما تشخیص بهنگام نواحی بحرانی کنترل ولتاژ با استفاده از اندازه گیری گسترده کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/04
سینا موسوی سیدی تخمین پارامترهای خطوط انتقال نیرو با استفاده از داده های PMU به منظور ارزیابی بلادرنگ قابلیت انتقال توان در دسترس (ATC) کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/18
سهیل نادری پیش بینی پایداری گذرا در فضای گسترده با استفاده از داده های PMU کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
امین نجفی حاجی ور بهبود توانایی گذر از ولتاژ پایین برای ژنراتور سنکرون آهنربای دائم مورد استفاده در توربین های بادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
محمد نجمی کنترل فرکانس در شبکه الکتریکی هوشمند به کمک پاسخگویی بار کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/09
صابر نوریان �فشگری بررسی تاثیر ESS بر �ارایی UPQC درشب�ه توزیع کارشناسی ارشد 1385
صابر نوریان کفشگری بررسی تاثیر استفاده از ESS بر کارایی UPQC در شبکه توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/02
مریم هاشمی نمین بررسی اثرات تولید پراکنده به روش فوتوولتائیک بر عملکرد سیستم توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
سلمان �هربایی برسی اثر حضور نیروگاه بادی در شب�ه از لحاظ �یفیت توان و بهبود آن با ستفاده از ادوات FACTS کارشناسی ارشد 1385
علی هوشیار حفاظت دیفرانسیل توان برای ترانسفورمرهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/14
رامین وکیلی مشارکت بهینه ریزشبکه‌ها در بهبود شاخص‌های بهره‌برداری شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/12
امید ولی پور سلیمی بررسی پایداری و کنترل ولتـاژ با استفـاده از ترکیـب عنـاصـر FACT و OLTC کارشناسی ارشد دانلود 1384
ولی پور سلیمی / امید بررسی پایداری و�نترل ولتاژ با استفاده از تر�یب عناصر OLTC,FACTS کارشناسی ارشد 1384

نام نوع تلفن آدرس
بررسی سیستم های قدرت پژوهشی 61114937 ساختمان قدیم - طبقه دوم
بررسی سیستم های قدرت آموزشی 61114937 ساختمان قدیم - طبقه دوم
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ماشینهای الکتریکی 2 8101322 3 02 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستمهای قدرت 8101485 1 01 هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم اول 1396
کنترل توانهای راکتیو 8101308 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
بررسی سیستمهای قدرت 2 8101111 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستمهای قدرت 8101485 1 01 هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1395
کنترل توانهای راکتیو 8101308 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستمهای قدرت 8101485 1 01 هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1