اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

Saeed Afsharnia

Saeed Afsharnia 

,استاد
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه سیستم‌های قدرت
  • شورایعالی انقلاب فرهنگی , معاون علم و فناوری هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی
  • پردیس دانشکده های فنی - دانشگاه تهران , معاون پژوهشی موسسه پژوهشی مپفن
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : +982182084179
اتاق : 2-731

پروفایل

  • پردیس دانشکده های فنی - دانشگاه تهران , معاون پژوهشی موسسه پژوهشی مپفن
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضو شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضو شورای آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر گرایش قدرت
  • شورایعالی انقلاب فرهنگی , معاون علم و فناوری هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه سیستم‌های قدرت

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , صنعتی امیرکبیر , برق قدرت

1362 ← 1366

M.Sc , صنعتی امیرگبیر , مهندسی برق

1366 ← 1369

Ph.D , INPL , مهندسی برق

1991 ← 1374

فعالیت های علمی