اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4305
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلات

  کتب تالیفی  مقالات ملی  مقالات بین المللی  همایش های ملی  همایش های بین المللی
  هیچ موردی وجود ندارد.
  هیچ موردی وجود ندارد.

  هیچ موردی وجود ندارد.
  هیچ موردی وجود ندارد.
  نام درس
   
  نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
  مباحث ویژه درقدرت (2) 8101635 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
  مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری 8101991 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/31 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
  مباحث ویژه 2 8101345 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/21(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
  مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری 8101991 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/25(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
  نمایش 4 نتیجه