اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود شاه آبادی

محمود شاه آبادی 

,استاد
  • آموزش پردیس دانشکده های فنی , مدیر امور آموزشی پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 4923
اتاق : 2-716
  • 1021 ارجاعات
  • 17 h-Index

پروفایل

  • آموزش پردیس دانشکده های فنی , مدیر امور آموزشی پردیس دانشکده های فنی
  • دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده های فنی , مدیر دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده های فنّی
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاونت آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , معاونت آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , استاد راهنمای دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • وزارت علوم فناوری و تحقیقات، سازمان امور دانشجویان , عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , تهران , برق

1984 ← 1988

M.Sc , تهران , برق

1987 ← 1991

Ph.D , صنعتی هامبورگ , برق

1994 ← 1998

فعالیت های علمی