اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مازیار احمدشعربافی

مازیار احمدشعربافی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شماره تماس : 61114214
اتاق : -