اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مازیار احمدشعربافی

مازیار احمدشعربافی

مازیار احمدشعربافی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4971
اتاق: 412, Bldg. 1
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 07 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 08 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه درکنترل(2) 8101641 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/18(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
رباتیک 8101187 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/18(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1