اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مازیار احمدشعربافی

مازیار احمدشعربافی

مازیار احمدشعربافی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4971
اتاق: 412, Bldg. 1
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کنترل تطبیقی 8101929 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سیستم های کنترل پیشرفته 8101447 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/03 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
اصول کنترل مدرن 8101062 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/03 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 07 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 08 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه درکنترل(2) 8101641 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/18(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
رباتیک 8101187 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/18(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1