اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مازیار احمدشعربافی

مازیار احمدشعربافی 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 4971
اتاق : 412, Bldg. 1

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی