اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مازیار احمدشعربافی

مازیار احمدشعربافی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084971
اتاق : 412, Bldg. 1
  • پست الکترونیکی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی