اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیر عباس شایگانی اکمل

امیر عباس شایگانی اکمل،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084372
اتاق : ساختمان فشارقوی-33

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی