اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

صمد شیخائی

صمد شیخائی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084963
اتاق : 2-418
  • 254 ارجاعات
  • 8 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی