اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابراهیم اصل سلیمانی

ابراهیم اصل سلیمانی،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084331
اتاق : 1-116

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، فیزیک

1346 ← 1350

M.Sc ، برزیل ، فیزیک

1350 ← 1354

Ph.D ، اکسفورد ، الکترونیک

1354 ← 1358

فعالیت های علمی