دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

سیدعباس اکبرزاده جهرمی

سیدعباس اکبرزاده جهرمی

سیدعباس اکبرزاده جهرمی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1390