دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

بنت الهدی احمدی نژاد

بنت الهدی احمدی نژاد

بنت الهدی احمدی نژاد

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1388