دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

احمد نورعلی زاده خرمی

احمد نورعلی زاده خرمی

احمد نورعلی زاده خرمی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1393