دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

علی الهی

علی الهی

علی الهی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1391