دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

امیر بابکی

امیر بابکی

امیر بابکی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1393