دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

مینا امیری نوجه ده سادات

مینا امیری نوجه ده سادات

مینا امیری نوجه ده سادات

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1392