دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

شروین امیرسلیمانی

شروین امیرسلیمانی

شروین امیرسلیمانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1391