دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

ابراهیم باقری کرانی

ابراهیم باقری کرانی

ابراهیم باقری کرانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1394