دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

محمد ابراهیمی

محمد ابراهیمی

محمد ابراهیمی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1392