دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

غلامرضا ابراهیم زاده اردکانی

غلامرضا ابراهیم زاده اردکانی

غلامرضا ابراهیم زاده اردکانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1395