دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

حبیب الله یاجم

حبیب الله یاجم

حبیب الله یاجم

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1394