دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

ایمان احمدی جنیدی

ایمان احمدی جنیدی

ایمان احمدی جنیدی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1393