دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

محمدعلی بیات مختاری

محمدعلی بیات مختاری

محمدعلی بیات مختاری

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1394