دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

محمدمهدی افراسیابی گنبدانی

محمدمهدی افراسیابی گنبدانی

محمدمهدی افراسیابی گنبدانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1394