دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

مهناز اشرفی ورنوسفادرانی

مهناز اشرفی ورنوسفادرانی

مهناز اشرفی ورنوسفادرانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1395