دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

محمد اکبری

محمد اکبری

محمد اکبری

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1394