دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

مهدی اکبری

مهدی اکبری

مهدی اکبری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1392