دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

محمدنبی احمدی

محمدنبی احمدی

محمدنبی احمدی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1394