دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

محمدرضا نرگسی

محمدرضا نرگسی

محمدرضا نرگسی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1394