دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

محمدرضا قادری کرکانی

محمدرضا قادری کرکانی

محمدرضا قادری کرکانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1387