دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

علی نارنجی ششکلانی

علی نارنجی ششکلانی

علی نارنجی ششکلانی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1392