دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

رضا بخردیان

رضا بخردیان

رضا بخردیان

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1394