دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

روح اله یارمند

روح اله یارمند

روح اله یارمند

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1393