دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

سیداحمد اتقانی

سیداحمد اتقانی

سیداحمد اتقانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1393