دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

سعید اخوان بهابادی

سعید اخوان بهابادی

سعید اخوان بهابادی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1392