دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

صبا اسعد

صبا اسعد

صبا اسعد

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1393