اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

صادق واعظ

صادق واعظ،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084916
اتاق : 2-308

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی