اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

صادق واعظ زاده

صادق واعظ زاده

صادق واعظ زاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4916
اتاق: 2-308
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
انتقال توان بدون تماس و بی‌سیم پژوهشی
سیستم های حرکت پیشرفته پژوهشی ساختمان جدید،427
مبانی مهندسی برق آموزشی 61114361
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های کنترل حرکت پیشرفته 8101441 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سیستمهای الکترومغناطیسی حرکت خ 8101508 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سیستم های کنترل حرکت پیشرفته 8101441 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/20(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه