اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

صادق واعظ

صادق واعظ،

استاد
  • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084916
اتاق : 2-308
  • پست الکترونیکی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Kingston ، مهندسی برق

1107 ← 1997

کارشناسی ، Tehran ، مهندسی برق

1107 ← 1985

M.Sc ، Kingston ، مهندسی برق

1107 ← 1993

فعالیت های علمی