اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
  • دانشگاه تهران ، عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
  • 1201 ارجاعات
  • 18 h-Index

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.