اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.