اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، صنعتی شریف ، کامپیوتر

1355 ← 1364

B.Sc ، Case Western Reserve ، مهندسی کامپیوتر

1368 ← 1376

فعالیت های علمی