اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زینب سنائی

زینب سنائی 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 9750
اتاق : 1-408

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , برنامه ریزی برای انجام دفاع های گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به صورت کنفرانسی
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر طوسی , داوری کنفرانس مهندسی برق ICEE2017
  • دانشگاه تهران , داوری کنفرانس برق ICEE 2015

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه تهران , مهندسی الکترونیک

1380 ← 1384

M.Sc , دانشگاه تهران , مهندسی الکترونیک

1384 ← 1386

Ph.D , دانشگاه تهران , مهندسی الکترونیک

1386 ← 1389

فعالیت های علمی