اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زینب سنائی

زینب سنائی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089750
اتاق : 1-408

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی