اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زینب سنائی

زینب سنائی

زینب سنائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9750
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام نوع تلفن آدرس
ادوات انرژی نانو ساختار پژوهشی 61114345 ساختمان قدیم- طبقه همکف
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث پیشرفته الکترونیک 1 8101330 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی 8101954 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
مباحث ویژه الکترونیک 4 8101801 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ساخت الکترونیک 8101713 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
الکترونیک 1 8101087 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/25 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مباحث ویژه الکترونیک 5 8101800 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی 8101954 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
الکترونیک 1 8101087 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/25(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1