اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

  • معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ، عضویت در کمیته تخصصی کامپیوتر وزارت علوم تحقیقات و فن آوری 1392←1394
  • دانشکده برق ، سرپرستی آزمایشگاه پردازش تصویر 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، صنعتی امیر کبیر ، مهندسی برق

1107 ← 1367

M.Sc ، خواجه نصیر ، مهندسی برق

1107 ← 1370

Ph.D ، ازاکا .Osaka Univ ، علوم

1107 ← 1998

Ph.D ، ازاکا .Univ ، علوم

1374 ← 1378

فعالیت های علمی