آزمایشگاه ادوات انرژی نانو ساختار

شماره تماس: 61114345
مکان: ساختمان قدیم- طبقه همکف

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82089750
اتاق: 2-408
پست الکترونیکی