آزمایشگاه آزمایشگاه پروژه

شماره تماس
مکان: ساختمان جدید، طبقه 7

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82084997
اتاق: 2-712
پست الکترونیکی