آزمایشگاه تجهیزات پزشکی

شماره تماس: 61114348
مکان: ساختمان قدیم - طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084178
اتاق: 2-612
پست الکترونیکی